Informace o poskytovateli spotřebitelského úvěru


trvale přístupné podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb.,  o spotřebitelském úvěru.


Poskytovatel 

CentroFinance s.r.o.


Adresa

Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6


Telefonní číslo 

+420 227 072 627


E-mailová adresa

info@ofin.cz


Adresa internetových stránek

www.ofin.cz


Zápis v obchodním rejstříku

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 227044.


Zápis v registru

Společnost CentroFinance s.r.o. je držitelem licence k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů (NPSÚ), kterou společnosti udělila Česká národní banka. Registr, kde si můžete oprávnění k činnosti ověřit, najdete na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) v sekci Dohled a regulace, nebo na níže  uvedeném  odkazu.

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz


Vyřizování stížností

Reklamace a stížnosti klientů jsou přijímány prostřednictvím e-mailu, nebo písemnou poštou na adrese sídla společnosti CentroFinance s.r.o. 

Vaše stížnost bude vyřízena oddělením kontroly a do 30 dnů Vám bude zasláno vyjádření.

 

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mohou být řešeny mimosoudně, a to prostřednictvím finančního arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Kancelář finančního arbitra, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1,  tel.: + 420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz , http://www.finarbitr.cz/cs/.


Orgán dohledu

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

tel.: 224 411 111

fax: 224 412 404

http://www.cnb.cz


Poskytnutí spotřebitelského úvěru 

(více informací naleznete na našich internetových stránkách www.ofin.cz)

O poskytnutí spotřebitelského úvěru můžete požádat na našich internetových stránkách www.ofin.cz

Jakmile nám poskytnete Vaše osobní údaje a další potřebné podklady a informace, obratem posoudíme Vaši úvěruschopnost a v případě kladného výsledku Vám do 30 minut, od schválení žádosti, zašleme finanční prostředky na Váš bankovní účet.

Pro účely posouzení Vaší úvěruschopnosti budeme potřebovat zejména informaci o Vašem zaměstnání, přehled Vašich příjmů a výdajů a doklady prokazující příjem za poslední tři měsíce.

Pokud nám žadatel neposkytne úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž nebudeme schopni posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.


Účel spotřebitelského úvěru

Účel spotřebitelského úvěru není omezen. 


Zajištění

Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru není vyžadováno žádné zajištění. 


Produkt

Nabízíme spotřebitelský úvěr na dobu neurčitou s možností opakovaného čerpání splacené části úvěru. 


Doba trvání

Spotřebitelský úvěr je poskytován na dobu neurčitou. 


Zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši 40 % p. m. 


Další náklady

Se spotřebitelským úvěrem nesouvisí, kromě úroku, žádné další náklady.


Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru: Při výši úvěru 20 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok činí úrok 14541.93 Kč. RPSN je v tomto případě 5799.85 %. 


Předčasné splacení

Spotřebitelský úvěr můžete kdykoliv předčasně zcela nebo zčásti splatit. Za předčasné splacení nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky a penále. Poskytovatel má právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.


Doplňkové služby

V souvislosti se získáním spotřebitelského úvěru není nutné uzavřít žádné pojištění či jinou doplňkovou službu. 


Důsledky prodlení se splácením spotřebitelského úvěru

Při prodlení se splácením spotřebitelského úvěru Vám bude účtováno: 

• smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž budete v prodlení;

• účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky;

• úroky z prodlení z hodnoty dosud nesplacené Celkové částky k úhradě, a to ve výši stanovené příslušným právním předpisem, ke dni vyhotovení těchto informací.

Výše úroků z prodlení se může změnit v závislosti na změně právního předpisu či změně výše repo sazby. 


Poskytování rady

Tyto informace slouží jako podklad pro Vaše rozhodování o spotřebitelském úvěru. Z naší strany se nejedná o radu ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Takovou radou nebudou ani případné další doplňující informace, které od nás obdržíte.

 

Datum poslední aktualizace těchto informací:       2023

Vyhotovila společnost CentroFinance s.r.o.