Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jsme společnost CentroFinance s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO:  03057151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044 (dále jen „ my“, „společnost“ nebo „správce“) a zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení a osobní identifikační číslo rodné číslo, číslo občanského, popř. jiného průkazu);
 • adresa trvalého nebo jiného pobytu;
 • státní občanství;
 • místo narození;
 • rodinný stav;
 • nejvyšší dosažené vzdělání;
 • počet vyživovaných dětí;
 • způsob bydlení;
 • IČO;
 • číslo mobilního telefonu;
 • e-mailová adresa;
 • číslo bankovního účtu;
 • nahrávané telefonní hovory;
 • informace o pravidelných příjmech a jejich zdroji a informace o pravidelných výdajích;
 • informace o domácnosti;
 • další kontaktní informace;
 • výpis z bankovního účtu až za posledních 12 měsíců včetně veškerých transakcí na výpisu;
 • informace z úvěrových databází a veřejných registrů;
 • kopie dokladů poskytnutých za účelem plnění našich povinností před uzavřením Smlouvy nebo v průběhu jejího trvání;
 • popř. další potřebné doklady či dokumenty.

 

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání (takové zpracování umožňuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a k posouzení schopnosti a vaší ochoty splnit smluvní závazky – tedy musíme je zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí úvěru, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovány taktéž z důvodu budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od splnění vzájemných finančních závazků, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale podali jste žádost o úvěr, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 1 roku od zamítnutí, případně zrušení žádosti.

 

Kdo nám může se zpracováním Vašich údajů pomoci a za jakými účely?

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z registrů evidujících příslušné informace (zejména v případě, kdy nebudete plnit podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou řádně a včas) a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. rodné číslo za účelem ověření platební morálky, a tedy ochrany práv a povinností společnosti.

Na takovém zpracování se mohou podílet jako zpracovatelé osobních údajů další subjekty – zejména:

 • SokordiaTech s.r.o., IČ 09264515;
 • SOLUS, IČ 69346925;
 • CRIF – Czech C#0a6bdait Bureau, a.s., IČ 26212242;
 • CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), IČ 05775809;
 • CBCB – Czech Banking C#0a6bdait Bureau, a.s. (BRKI), IČ 26199696;
 • CNCB – Czech Non-Banking C#0a6bdait Bureau, z.s.p.o. (NRKI), IČ 71236384;
 • Společnost pro informační databáze, a.s. (TelcoScore), IČ 26118513;
 • Intrum Justicia s.r.o., IČ 250 83 236;
 • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
 • Sokordia, s.r.o, IČ 29190088;
 • Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s., IČ 027 34 311;
 • O2 Czech republic a.s., IČ: 601 93 336;
 • O2 Family, s.r.o., IČ: 242 15 554;
 • T-mobile Czech Republic, a.s., IČ: 649 49 681;
 • Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001.

Vezměte také, prosíme, na vědomí, že společnost může za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které jste uvedl v žádosti o úvěr kontaktovat třetí osoby a zpracovávat tak za tímto účelem vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně výše úvěru. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

 

Zasílání obchodních sdělení

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. Nesouhlas s takovým zpracováním můžete vyjádřit písemně na adrese naší společnosti, e-mailem na adrese dpo@ofin.cz.

 

Další subjekty, které nám se zpracováním pomáhají

Zpracování osobních údajů je prováděno společností CentroFinance s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé výše uvedení a dále:

 • třetí strany, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o úvěr;
 • v případě neplnění závazků ze smlouvy inkasní agentury;
 • Daktela s.r.o, IČ: 27232263;
 • Messente Communications Ltd., Reg. Code: 12418041;
 • Webkomplet, s.r.o.; IČ: 29185084;
 • SokordiaTech s.r.o., IČ: 09264515;
 • CREDITONLINE, UAB, Reg.Code: 301867534;
 • Česká Pošta, s.p., IČ: 47114983;
 • Fincollect SE, IČ: 06435238;
 • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685;
 • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

Automatizované zpracování

Abychom mohli posoudit vaši schopnost a ochotu splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního systému, který je propojený s výše uvedenými registry, a který na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnosti či neochotě hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

 

Kontakt na nás

Společnost má osobu tzv. pověřence. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailové adrese dpo@ofin.cz.

 

Přečtěte si, jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.