Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:

CentroFinance s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 03057151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044, telefonní číslo: + 420 227 072 627 (dále jako “Úvěrující”)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Klient:

Jméno a Příjmení: ......................................
Rodné číslo: ................................................
Trvalý pobyt: ..............................................
Korespondenční adresa: .........................
Kontaktní telefon: .....................................
E-mail: ..........................................................

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od Smlouvy o spotřebitelském úvěru č. …………………, ze dne …………………………………………(dále jen “Smlouva”), uzavřené na základě elektronického formuláře na Vašich internetových stránkách. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých povinností vzniklých v souvislosti s odstoupením od výše uvedené Smlouvy, zejména povinnosti Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Úvěrujícího, zaplatit jistinu úvěru a úrok ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. Nebude-li jistina společně s příslušným úrokem připsána na bankovní účet Úvěrujícího ve stanoveném termínu, bude odstoupení od Smlouvy považováno za neplatné.
V ………………………………………… Dne…………………………..


……………………………………………………………………………….
vlastnoruční podpisChcete-li odstoupit od Smlouvy, vyplňte a podepište výše uvedený formulář a zašlete nám jej na adresu sídla společnosti, která je uvedena výše.

Poznámky k formuláři:
Číslo Smlouvy - naleznete na první straně Vaší smlouvy o spotřebitelském úvěru - nahoře.
Datum uzavření Smlouvy - naleznete na poslední straně Vaší smlouvy o spotřebitelském úvěru.